فناوری فیلتر 6G ثبت اختراع شده ما، تصفیه استاندارد HEPAصنعتی را با فرآیندهای پیشرفته فیلتراسیون PECO ترکیب می کند.

فیلتر : HEPA فیلتر HEPAاولین مرحله  تصفیه ما است و در حال حاضر اکثر آلاینده ها و سایر ذرات مضر را تا 0.01 میکرون جذب می کند.

پوشش TiO2 (PECO) یک واکنش شیمیایی (با نور UV) را آغاز می کند که ترکیبات کوچکی به نام رادیکال های هیدروکسیل ایجاد می کند. این ترکیبات کوچک سپس با مواد شیمیایی/ترکیبات مضر بزرگتر (مانند VOCها و ویروس ها) واکنش نشان می دهند و آنها را به ترکیبات بی ضرر تبدیل می کنند.

یونیزر (PECO): یونیزر منفی راندمان فیلتراسیون نور UV و پوشش TiO2 را افزایش می دهد.

LED های UV-A واکنش شیمیایی (با پوشش TiO2) را نهایی می کنند که ترکیبات کوچکی به نام رادیکال های هیدروکسیل را ایجاد می کند. این ترکیبات کوچک سپس با مواد شیمیایی/ترکیبات مضر بزرگتر (مانند VOCها و ویروس ها) واکنش نشان می دهند و آنها را به ترکیبات بی ضرر تبدیل می کنند.

نتایج عالی از تست SGS

SGS شرکت پیشرو مستقل در بررسی و معاینه،تأیید، آزمایش و صدور گواهینامه است. 6GCool  ازمیان پروتکل های آزمایشی دقیق SGS قرار گرفته است( گذشته است) و نتایج عالی دریافت کرده است. برای گزارش کامل تست با ما تماس بگیرید.